O CHEMARE A GOARNEI LA S?N?TATE
 Pentru aceast? ?ar?

Bine a?i venit pe site-ul nostru. Acesta este disponibil în 3 limbi:-
Român?    Maghiar?    Englez?
(V? rog s? da?i click pe limba dorit?)

  • Scopul, aici, este de a asigura informa?ii tuturor oamenilor în leg?tur? cu importan?a s?n?t??ii ?i a st?rii de bine. Deoarece s?n?tatea noastr? este legat? direct de dieta noastr?, adic? de tipul de mâncare pe care îl consum?m zilnic, noi depunem un mare efort în a v? povesti despre mâncarea Dumneavoastr? - cum este produs? ?i cum este ea distribuit? Dvs., consumatorului. În zilele de ast?zi, este cinstit s? spunem c?, situa?ia producerii alimentelor este în mare încurc?tur? ?i Dvs., trebuie s? ?ti?i ceea ce este gre?it. Nimeni nu va face acest lucru pentru noi. Cu atât mai pu?in Guvernul. Companiile sunt mult prea îngrijorate în leg?tur? cu lucrurile esen?iale, medicii sunt mult prea ocupa?i, iar de multe ori nici nu ?tiu. A?teptând de la Guvern, de la companiile chimice sau de la doctori ca, ceva s? se schimbe este o total? irosire de timp. Acest lucru pur ?i simplu nu se va întâmpla.
  • Al doilea scop este s? împ?r?im site-ul în dou? p?r?i, în lucruri pozitive ?i negative, legate de s?n?tate. Nu este bine s? ne plângem despre aspectele negative legate de s?n?tatea noastr?, dac? nu suntem preg?ti?i s? aducem o mai bun? alternativ? în a vedea lucrurile, pentru toat? lumea.
  • Exist? foarte multe provoc?ri la s?n?tatea corpului Dvs. în zilele noastre, în aceast? ?ar? ?i ele vin din direc?ii diferite. Urm?toarele teme v? vor da o idee asupra acestor arii diferite cu care vom încerca s? ne ocup?m. Deci, hai s? privim câteva dintre acestea:-


MISIUNEA NOASTR? ?I CINE SUNTEM


Numele meu este Joe Boylan. Sunt profesor de ?tiin?e, incluzând Biologia ?i Matematica ?i sunt stabilit în România de cincisprezece ani împreun? cu tân?ra mea familie; trei copii mici ?i desigur, so?ia ?i partenera vie?ii mele, Tunde.
Am venit prima dat? în România ca s?, ajut mi?carea de ajutorare ce a început în 1990. Am venit cu o echip? de oameni tineri care, ca ?i mine erau liberi de a c?l?torii ?i de a aduce bunuri în aceast? ?ar?, în urma necesit??ii care, a ap?rut în urma colapsului Comunismului. Scopul nostru principal a fost acela legat de probleme medicale ?i am fost îngrozit de condi?iile rele pe care le-am întâlnit aici ?i în particular, de faptul c?, guvernul din acele timpuri p?rea a face atât de pu?in.
Ceea ce este cel mai dezam?gitor este c?, Serviciul Român de S?n?tate s-a îmbun?t??it foarte pu?in în ultimii dou?zeci de ani, de când am venit prima oar? aici. Acesta sufer? de lipsa de oameni califica?i, pentru a-l face s? func?ioneze, din cauza emigr?rii, din lipsa de investi?ii ale guvernului ?i de asemenea de folosirea de c?i ?i atitudini s?race ?i demodate în tratarea problemelor de s?n?tate, de c?tre conducerea tuturor departamentelor de s?n?tate public?. Exist? ?i ceva progres încurajator dar acesta este neînsemnat. Nu am pus la îndoial? niciodat? integritatea, abilitatea sau dedicarea multor doctori ?i stomatologi pe care, am avut privilegiul de a-i întâlni în aceast? ?ar?. Ei m-au impresionat întotdeauna prin cuno?tin?ele lor ?i acceptarea tacit? a situa?iei dificile în care lucreaz?, în cele mai grele condi?ii. Eu îi în?eleg total, împreun? cu frustr?rile lor datorate acestei munci valoroase.
Pentru a ilustra aici, seriozitatea st?rii de fapt prezente, cu pu?in mai mult de un an în urm?, socrul meu s-a îmboln?vit de tromboz? la picioare. A fost imediat dus la spitalul local din Miercurea Ciuc, de unde a fost trimis la Târgu Mure? deoarece, la Miercurea Ciuc nu erau suficiente resurse pentru a trata starea sa. ( Târgu Mure? este un fel de „centru de excelen??” dup? cum ni s-a spus.) El a ajuns acolo duminic? noaptea, în aceea?i zi în care a f?cut colaps. Doctorul care trebuia s? se ocupe de el, nu a fost informat de sosirea sa ceea ce, ar fi fost o procedur? standard în condi?ii normale, cu o boal? a?a de serioas? cum este tromboza. A fost dus într-un salon, unde îngrijirea medical? a fost minimal?. În urm?toarea zi, la orele dimine?ii el decedat, având mari dureri – în lipsa îngrijirii medicale corespunz?toare - f?r? ca un doctor s?-l fi examinat - ?i f?r? ocazia de a avea un preot sau un membru al familiei lâng? el.
Doctorul Juhasz era foarte iubit de familia, nu mai pu?in de mine. Nu trebuie s? v? povestesc despre ?ocul, durerea ?i doliul din familie, în special printre cei opt nepo?i ai s?i, din cauza tristei sale pierderi. Nu trebuia s? i se întâmple aceasta unui om de 66 de ani. El lipse?te este înc? foarte mult familiei sale.
Aceast? poveste se rezum? la situa?ia din interiorul sistemului Medical din România ?i m-a determinat s? îmi continui studiile în Medicina Alternativ? care, cred eu c?, este calea oric?rei ??ri sincer doritoare s? î?i rezolve problemele de îngrijire medical?, f?r? resursele necesare ?i poate ?i f?r? dorin?a de a încerca s? escaladeze problemele prezente. Medicina Alternativ? are pân? la 90 % din r?spunsurile fa?? de care nu am îndoial?. La momentul decesului D-lui Dr. Juhasz, am descoperit un tratament naturist pu?in cunoscut care, probabil i-ar fi salvat via?a. Nici nu-l c?utasem, dar oricum ar fi fost prea târziu.
Nu sunt aici pentru a critica deschis Guvernul, sau pe oricare din membrii s?i în mod individual. Nici unul dintre cei care, m-au ajutat s? fac acest website nu sunt revolu?ionari în vreun fel. Ceea ce vrem noi s? facem este, s? public?m o „chemare la trezire” c?tre cei care, sunt implica?i în probleme de s?n?tate aici, în România, ca ei s? înceap? s? se adreseze situa?iei în mod con?tiincios ?i s? aib? în?elegerea, de a nu permite ca, astfel de situa?ii îngrozitoare s? mai apar?, ?i s? se îndrepte spre o unic? pozi?ie prin care aceast? ?ar? s? poat? prelua conducerea Europei, pe probleme de s?n?tate. Da, este convingerea mea ferm? c?, acest lucru s-ar putea întâmpla aici, în prezent dac?, numai dreapta voin?? ar putea fi ar?tat? celor din direc?ia serviciilor de s?n?tate. Nici nu suntem aici, ca s? fim dogmatici în leg?tur? cu lucrurile pe care le discut?m. Este loc ?i de îndoial? în leg?tur? cu unele probleme ?i o mare nevoie de discu?ie ?i studiu, în continuare. Dac? ave?i cuno?tin?e de specialitate sau chiar ?i o p?rere despre temele pe care le discut?m aici, am dori s? le auzim. Inten?ion?m s? facem un forum de discu?ii. Parte din „Chemarea la trezire” este s? ducem aceste probleme în afar? ?i s? fie discutate de oameni care, într-adev?r doresc s? îmbun?t??easc? situa?ia prezent?. Sper?m s? putem atrage câ?iva profesioni?ti serio?i care, vor aduce aceste probleme în via?a de si zi cu zi, fie acestea în educa?ie, s?n?tate, alimenta?ie sau agricultur? (va trebui s? facem o agend? cât mai larg? posibil) în beneficiul tuturor celor care particip?.
Deci, acest website este dedicat acestei misiuni ?i dac?, ar fi s? o dedic unei persoane anume, ar fi vechiul meu prieten ?i socru, Dr. Juhasz Istvan. Acum, fac un apel la to?i cei implica?i în îngrijirea medical? din România, s? î?i întoarc? spatele la ideea, de a face meseria pentru motive de recompens? financiar? ?i s? î?i îndrepte inima ?i mintea spre aspectul pur voca?ional al muncii, f?r? de care, s?n?tatea nu poate supravie?ui în nici o ?ar?. Nu neg faptul c?, sunt mul?i doctori buni ?i al?ii din personal care, deja o fac, dar num?rul lor pare a fi pu?in ?i în serioas? nevoie de a se extinde. A? ruga st?ruitor guvernul, s? nu în?ele oamenii buni care, au f?cut o voca?ie original?, din a men?ine s?n?tatea sau din a produce alimente bune ?i nutritive. Pl?ti?i ace?ti oameni la nivelul la care este necesar s? sus?in? un serviciu medical bun, de succes ?i eficace în interiorul acestei ??ri, dându-le destule stimulatoare pentru a r?mâne aici ?i a nu c?uta satisfac?ia carierei lor în str?in?tate. Demoraliza?i-i prin a nu face aceasta ?i ve?i cauza cel mai mare dezastru societ??ii noastre, aici.
Fiecare grup de îngrijire medical? cuprinde: doctori de toate specializ?rile, asisten?i medicali ?i al?i lucr?tori spitalice?ti, profesori ?i studen?i de la ?colile medicale, în special cei care sunt angaja?i în cercetare, oameni angaja?i în furnizarea a tot felul de servicii medicale, cuprinzând tratamentele de medicin? alternativ? ?i procurarea alimentelor s?n?toase. Ar trebui, de asemenea , s? cuprind? ?i industria alimentar? care, include pe toat? lumea, de la fermieri ?i serviciul veterinar, pân? la vânzarea de alimente, în supermarketuri sau în restaurante.

Aprovizionarea medicamentelor cu mari nume „farmaceutice” ?i alte chimicale ?i aparate pentru rezolvarea problemelor de s?n?tate, sunt f?cute la nivel de supra calificare, chiar în momentul de fa??. Apari?ia unei multitudini de „farmacii” noi peste tot, d? impresia c? serviciul medical este crescut ?i îmbun?t??it. Dar nu acesta este cazul. Doctori independen?i care, sunt serio?i în ceea ce prive?te munca lor, ne spun c? 90 % dintre ‚medicamentele’ asigurate de „ farmacii” nu sunt deloc necesare. BP ne-a spus în mijlocul recentului lor dezastru legat de perforarea petrolului în Golful din Mexic, c? BP este f?r? r?spuns fa?? de ac?ionari ?i nu este dedicat salv?rii p?mântului. ( Acestea au fost cuvintele ofi?erului ?ef executiv într-un interviu de pres?.) Companiile farmaceutice sunt conduse dup? acelea?i reguli. Ele nu sunt aici pentru a salva p?mântul – ceea ce înseamn? c?, ele nu sunt aici pentru a te vindeca. Ele exist?, pentru a vinde cât mai multe medicamente, ceea ce este interesul ac?ionarilor. Aceasta este fa?a urât? a capitalismului, una dintre cele mai nefericite rezultate ale colapsului comunismului. ?i noi to?i avem nevoie, s? ne d?m seama de aceasta acum, înainte de a fi prea târziu.
A?a c?, v? rog s? apuca?i reteveiul acum ?i vârâ?i-v? în cap aceast? mi?care care, v? afecteaz? peste toate celelalte. Pute?i fii apatici fa?? de politic? dar de dragul celor din jurul Dvs., nu fi?i la fel fa?? de alimentele ?i s?n?tatea Dvs..

Multe mul?umiri pentru vizitarea acestui website ?i Dumnezeu s? v? binecuvânteze în propria Dvs. munc?.

Ne întâlnim pe website de acum.

Joe Boylan
Miercurea Ciuc, România, Octombrie 2010.